Wie zijn wij?

Binnen De Koolvlet staat het kind centraal. Het kind wordt gezien voor wat het waard is. Het welbevinden van kinderen is de basis om tot ontwikkeling te kunnen komen.

We kijken naar de mogelijkheden van het kind waarbij kinderen een zelfbewuste houding ontwikkelen ten opzichte van de eigen groei. Leren gebeurt het best als een actieve houding van het kind wordt gevraagd om zelf betekenis aan de te leren stof te geven. Positieve bekrachtiging en samenwerking helpen hierbij.

Ons onderwijs dient om kinderen een vastgestelde basiskennis mee te geven. Een efficiënte inrichting van het leerproces en effectieve instructie is essentieel voor het overdragen van kennis. De meest waardevolle competenties bestaan uit contextrijke kennis, vaardigheden en attitudes. Het leerproces wordt bevorderd door gebruik te maken van de samenhang tussen de verschillende vakgebieden (integraal leren).

Leren is gebaat bij reflectie en feedback. Op basis van evaluatie kan de leerkracht nagaan in hoeverre het kind het maximale uit zichzelf haalt. Vervolgens kan het leren hierop aangepast worden. Reflectie en feedback vindt plaats op alle niveaus; leerling, groep, school, medewerker, team en ouder. De leerkracht heeft een begeleidende rol in het leerproces van elk kind.

Wij geloven dat het opvoeden, ontwikkelen, samen leren spelen en leven, optimaal gebeurt doordat alle verantwoordelijke partijen rondom kinderen samenwerken en hun kennis, kunde en krachten bundelen. Een kansrijke omgeving voor alle kinderen waarbij iedereen mag meedoen. Onze kinderen zijn een proactieve deelnemer van de maatschappij.